Bestuur & Commissies

Verenigingsstructuur
Zoals bij elke vereniging gebruikelijk is, vindt ook bij “The Flyers” jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats. Op deze ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording over het gevoerde en het te voeren beleid afgelegd. Het opgestelde jaarverslag, zowel beredeneerd als financieel, wordt op deze vergadering uitvoerig besproken. Daarnaast wordt het beleid voor de toekomst vastgesteld. Bij de uitvoering van dit vastgestelde beleid wordt het bestuur geadviseerd en gesteund door een aantal commissies. Het dagelijks bestuur met de voorzitters van een aantal commissies vormen het algemeen bestuur.

Handbalvereniging The Flyers is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (www.nhv.nl).

Bestuur
Zowel het dagelijks als algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging, zowel organisatorisch als financieel. Verder behoort de onderlinge coördinatie tussen de commissies en de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten tot haar taak.

Technische commissie
De technische commissie is verantwoordelijk voor het technische beleid en de uitvoering daarvan zoals o.a. welke training wordt verzorgd door welke trainer, hoe worden de teams samengesteld, hoe is de trainingsindeling. Daarnaast werkt de commissie nauw samen met de jeugdcommissie wat betreft het jeugdbeleid. Tevens is de technische commissie verantwoordelijk voor het materiaal en het wedstrijdsecretariaat.

Jeugdcommissie
De jeugd is de basis en de continuïteit van de vereniging. De activiteiten van de jeugdcommissie zijn derhalve erg belangrijk. De jeugdcommissie heeft als taak de begeleiding van de jeugd in al haar facetten. Zoals in samenwerking met de technische commissie de technische begeleiding, de sociale begeleiding en de organisatie van activiteiten voor de jeugd.

PR-commissie
De PR-commissie  is betrokken bij en geeft invulling aan de interne en externe communicatie van de vereniging. Dit varieert van contacten met de lokale media tot het bijhouden van de website en de interne communicatie binnen vereniging. Een belangrijk onderdeel van de interne communicatie is het doen uitkomen van een maandelijkse nieuwsbrief en “’t Vliegertje”, het clubblad van “The Flyers”. De PR-commissie is verantwoordelijk voor de inhoud, de verschijning en de uitvoering van deze interne communicatiemiddelen.

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en acties die meer gericht zijn op gezelligheid en verenigingsgevoel. Dit varieert van de organisatie van een dropping tot een feestavond; van een familietoernooi tot het uitnodigen van Sint Nicolaas. Ook verleent zij ondersteunende werkzaamheden bij activiteiten van andere commissies en andere werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor een doelmatig functioneren van de vereniging.

Kascommissie
De kascommissie controleert de financiële administratie van de vereniging en brengt over haar ervaringen verslag uit aan de ledenvergadering.

Naam Functie Telefoon nummer E-mail
vacant Voorzitter xxx xxxxxxx Voorzitter
Michel van Megen Secretaris xxx xxxxxxx Secretaris
Albert de Vaal Penningmeester xxx xxxxxxx Penningmeester
Bert van Halteren Technische commissie xxx xxxxxxx Technische commissie
Margrit Beelen & Bianca Arts Jeugd commissie xxx xxxxxxx Jeugd commissie
Gerben van den Barg, Marco Arts, Bianca Arts, Patricia Davids Activiteiten Commissie xxx xxxxxxx Activiteiten commissie
Marco Arts & Bianca Arts PR xxx xxxxxxx Redactie
Bert van Halteren Scheidsrechter contact persoon 06-12253193
Webmaster xxx xxxxxxx Webmaster